Thursday, January 31, 2008

MAGPUPURI, MAGPUPUNYAGI, AT MAGPUPURSIGI

MAGPUPURI, MAGPUPUNYAGI, AT MAGPUPURSIGI

Maaari tayong mahirapan na ipagpatuloy ang makakristiyanong kaisipan o maging tapat sa Katolikong tradisyon at katarungan, nguni't maaari rin namang nating pagsikapan.

Kung walang paglilingkod sa ating kapwa, ang ating walang katapusang gawain o tungkulin, ang ating namimighating kaluluwa, ang ating pusong nagdurugo at katawang pawis na pawis at pagod na pagod dahil sa walang katapusang paggawa o kawalan nito, ang ating isipang naguguluhan dahil sa sobrang pag-iisip o pangarap at paglalakbay diwa, ay magiging walang kabuluhan.

Maaari tayong magkaroon ng sariling kaisipan at pananalita sa ating paglalakbay sa mundo ng Agham; ng mga tungkulin o ng walang katapusang paghahangad sa Diyos. Dapat tayong magkaisa at palakasin ang ating pagkatao. Umasa tayong magkaroon ng tunay na pagpupuri sa Panginoon.

Tayong lahat ay magniningning kung tayo ay nagmamahal at may minamahal. Kung tayo ay tinatanggap at pinagpapala ng Diyos sa ating kaabahan, tanggapin din natin an gating kapwa bilang ganti sa ating Diyos.

Maaring magkaroon ng walang hanggang lakas at katalinuhan ang mga Kristiyano. Ikaw at ako ay magkaibigan. Si Kristo an gating landas at gabay. Ating pagtibayan na makamit an gating mithiin sa mundo. Mayroon tayong layunin na dapat makamtan at ang layuning iyan ay ang sundin ang mga halimbawa ni Kristo, ganoon din ang buhay ng mga santo.

Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at matakot sa ating sariling kadiliman at kahinaan. Walang kahinaan sa isang may kaibigan o kapag may isang taong iginagalang sa tabi mo, o kapag ang diyos ay nasasapuso mo. Sa bandang huli, maghahanap tayo ng walang hanggang papuri at pamamahinga dahil tayo ay lubusang minamahal ng Panginoon magpakailan pa man.

Pinasasalamatan ko ikaw, aking mentor at guro.

Kung tayo ay may mga tungkulin sa buhay, tayo ay may kabuluhan. Sa ngayon ay ihihiwalay ko ang aking sarili sa iyong mahirap na tungkulin. Darating ang araw na ako ay patuloy na magniningning bilang isang taong may pinag-aralan at matuwid ang buhay. Iyan at tanda ng aking pasasalamat sa Diyos at sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng iyong nagawa para sa akin sa ngalan ni Kristo. Hahanapin kita at hahanapin mo ako sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Kung kay Kristo tayo magkakaalam, sa kangya rin tayo magtatagpo. Alang-alang kay Kristo, pasanin natin ang Krus ng pagmamahal at pagpapatawad.

With Sr. Maria Belen-Rosalinda Argosino

No comments: