Thursday, January 31, 2008

PANALANGIN SA SPIRITU SANTO

PANALANGIN SA SPIRITU SANTO

Halina Espiritu Santo, punuin Mo ang puso ko ang Iyong banal na mga biyaya. Puspusin Mo ang Iyong lakas ang aking kahinaan ngayong araw na ito upang matupad kong lahat ang mga tungkuling iniatiang sa akin, upang ang lahat ng gawain ko ay maging wasto at matuwid. Nawa’y ang mga gawang pagtulong ko ay hindi makasaling kaninuman, na ito’y maging bukas-palad na magpapatawad sa mga nagkakasala sa akin. Tulungan Mo ako, O Espiritu Santo, sa lahat ng pagsubok sa buhay: paliwanagan Mo ang aking kamangmangan, payuhan ako sa mga pag-aalinlangan, palakasin sa kahinaan, tulungan sa mga pangangailangan at kahihiyan, ilayo sa tukso, at damayan sa mga karamdaman. O Espiritung Banal, pakinggan Mo ako at bigyan ng liwanag ang aking puso, kaluluwa at isipan. Tulungan Mo akong mamuhay sa kabanalan at lumago sa kabutihan at pagpapala. Amen.

Halina Espiritu Santo, idulot Mo ang Iyong liwanag-ang Iyong Biyaya-ang Iyong lakas ang Iyong pang-aliw at Iyong pag-ibig, upang ako’y maging karapat-dapat mamuhay sa banal na Pag-ibig. Amen.

No comments: